ویدئویی از دستگاه ساخت موشک کاغذی را مشاهده می نمایید.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از کانال تلگرامی AeroShop هوافضا و هوانوردی