دومین دوره مسابقات ملی هوافضای دانشگاه پیام نور برگزار می شود.

%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b6%d8%a7

 

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از رسانه خبر هوایی