یک دستگاه خودکار که برای ساخت و رهاسازی موشک کاغذی! برنامه‌ریزی شده است.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از کانال تلگرامی AeroShop هوافضا و هوانوردی، لینک https://t.me/aerosp/13940